Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκεμβρίου 11, 2016

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΘ344 ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Εικόνα
ΜΑΘΗΜΑ 344
Σήμερα μαθαίνω τον νόμο της αγάπης ∙ ότι αυτό που δίνω στον αδελφό μου είναι το δώρο μου προς εμένα.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Σήμερα θα επικεντρωθούμε στην μετάβαση της συνείδησης στο κέντρο της καρδιάς.
Εξετάζοντας τα ενεργειακά κέντρα από την βάση του σώματος το πρώτο κέντρο είναι αυτό που ταυτίζεται με την ανάγκη της επιβίωσης και έχει χρώμα κόκκινο. Ακολουθεί το επόμενο που έχει  χρώμα πορτοκαλί και είναι υπεύθυνο για την αναπαραγωγή και έπεται το τρίτο κατά σειρά που είναι το ηλιακό πλέγμα και έχει χρώμα κίτρινο . Αυτά είναι τα κέντρα που είναι σε λειτουργία σε όλους τους ανθρώπους σε άλλους είναι ισορροπημένα σε άλλους υπολειτουργούν και σε άλλους υπερλειτουργούν και από αυτό καθορίζεται και η σωματική υγεία αλλά και η ευεξία το ανθρώπου. Το επόμενο είναι το τέταρτο κέντρο της καρδιάς και είναι πράσινο . Το πέμπτο είναι μπλέ  το έκτο είναι λουλακί και το έβδομο είναι βιολετί  Αν προσέξουμε τα τρία πρώτα κέντρα είναι θερμά χρώματα και το τέταρτο της καρδιάς είναι πράσινο ενώ τα ε…

ΣΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΑΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ

Εικόνα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΡΟΥΜΠΕΝΣ


1 Ενώ δε ο όχλος συνέθλιβεν αυτόν διά να ακούη τον λόγον του Θεού, αυτός ίστατο πλησίον της λίμνης Γεννησαρέτ,
4:18-181:16-165:1-10>>2 και είδε δύο πλοία ιστάμενα παρά την λίμνην οι δε αλιείς αποβάντες απ' αυτών εξέπλυναν τα δίκτυα.
4:18-181:16-165:1-10>>3 Εμβάς δε εις εν των πλοίων, το οποίον ήτο του Σίμωνος, παρεκάλεσεν αυτόν να απομακρύνη αυτό ολίγον από της γης, και καθήσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους.
4:18-181:16-165:1-10>>4 Καθώς δε έπαυσε λαλών, είπε προς τον Σίμωνα· Επανάγαγε το πλοίον εις τα βαθέα και ρίψατε τα δίκτυα υμών διά να οψαρεύσητε.
4:18-181:16-165:1-10>>5 Και αποκριθείς ο Σίμων, είπε προς αυτόν· Διδάσκαλε, δι' όλης της νυκτός κοπιάσαντες δεν επιάσαμεν ουδέν· αλλ' όμως επί τω λόγω σου θέλω ρίψει το δίκτυον.
4:18-181:16-165:1-10>>6 Και αφού έκαμον τούτο, συνέκλεισαν πλήθος πολύ ιχθύων και διεσχίζετο το δίκτυον αυτών.
4:18-181:16-165:1-10>>7 Και έκαμον νεύμα εις τους συντρόφους τους εν τω άλλω πλοίω,…

ΣΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΑΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ

Εικόνα
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ

Είπε δέ· Αληθώς σας λέγω ότι ουδείς προφήτης είναι δεκτός εν τη πατρίδι αυτού.


 Και ο Ιησούς υπέστρεψεν εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις την Γαλιλαίαν· και εξήλθε φήμη περί αυτού καθ' όλην την περίχωρον.4:12-121:14-144:14-144:1-4>>15 Και αυτός εδίδασκεν εν ταις συναγωγαίς αυτών, δοξαζόμενος υπό πάντων.4:17-171:15-154:15-15>>16 Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ, όπου ήτο ανατεθραμμένος, και εισήλθε κατά την συνήθειαν αυτού εις την συναγωγήν εν τη ημέρα του σαββάτου και εσηκώθη να αναγνώση.4:16-31>>17 Και εδόθη εις αυτόν το βιβλίον Ησαΐου του προφήτου, και ανοίξας το βιβλίον εύρε τον τόπον, όπου ήτο γεγραμμένον·4:16-31>>18 Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, διά τούτο με έχρισε· με απέστειλε διά να ευαγγελίζωμαι προς τους πτωχούς, διά να ιατρεύσω τους συτετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία,4:16-31